OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA


SISÄLTÖ

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET. 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO. 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN. 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET. 

6 ASIAKASTURVALLISUUS. 

7 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN. 

8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA. 


1.PALVELUNTUOTTAJA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja

Nimi: Siivous Ykkönen Oy Y-tunnus: 2924947-5

Kunta: Espoo

Sote-alueen nimi: Uusimaa

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus

Nimi: Siivous Ykkönen Oy

Katuosoite: Huhtakoukku 16 F 12

Postinumero: 02340 Postitoimipaikka: Espoo

Palvelumuoto:

Siivous Ykkönen Oy tarjoaa pääkaupunkiseudulla seuraavia palveluita:

Kotisiivous, asiointiapua, suursiivous, muuttosiivous, pyykinpesu/vaatehuolto, ikkunan pesu, pihan hoito ja puutarhan kunnostus, suursiivosta ja muuttosiivousta.

Tarjoamme palvelujamme kotitalouksille (vanhukset, pariskunnat, lapsiperheet, yhden henkilön taloudet).

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi:

Niina Saar

Puhelin 045 142 4470  Sähköposti siivous.ykkonen@siivousykkonen.fi

Alihankintaa ei käytössä, käytämme ainoastaan omaa henkilökuntaa.

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Siivous Ykkönen Oy tarjoaa pääkaupunkiseudulla seuraavia palveluita: Kotisiivous, asiointiapua, suursiivous, muuttosiivous, pyykinpesu/vaatehuolto, ikkunan pesu, pihan hoito ja puutarhan kunnostus, suursiivosta ja muuttosiivousta.

Tarjoamme palvelujamme kotitalouksille (vanhukset, pariskunnat, lapsiperheet, yhden henkilön taloudet).

Asiointiapu auttaa silloin, kun asiakas ei pääse yksin tai kodista liikkeelle ja hoitamaan asioita. Asiointiapu voi helpottaa arjessa esimerkiksi, jos asiakas tarvitsee kuljetusta apteekkiin tai kauppaan, pankkiin tai lääkäriin. Voimme halutessa käydä hoitamassa asioita myös asiakkaan puolestasi, esimerkiksi käydä apteekissa tai kaupassa tai saattaa asiakas esim. kerhoon tai muihin sosiaalisuutta tukeviin paikkoihin.

Jokaiselle asiakkaallemme teemme henkilökohtaisen palvelusopimuksen, jossa huomioidaan kunkin henkilön sekä tämän läheisten tarpeet ja toiveet. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kirjallisena kahtena kappaleena ja sitä päivitettäisiin tarvittaessa. Noudatamme ehdottomasti vaitiolovelvollisuutta.

Asiakasta ja hänen elämäntilannettaan sekä kotiaan kunnioitetaan.

Arvot ja periaatteet

Arvojamme ovat luotettavuus, yksilöllisyys palveluiden suunnittelussa, asiakkaan kunnioittaminen sekä laadukas palvelu.

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

Riskienhallinta

Työyhteisömme avoin, turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa sen, että sekä asiakkaat, että henkilökunta uskaltavat tuoda esille laatuun ja turvallisuuteen liittyviä mahdollisia epäkohtia. Henkilökuntamme on myös sitoutunutta ja käy jatkuvasti keskustelua työnjohdon kanssa. Pyrimme ennakoimaan riskit huolellisella kartoituskäynnillä asiakkaan luona. Henkilökunta perehdytetään huolellisesti jokaiseen kohteeseen ja omavalvontasuunnitelmaan ja ehdotuksia omavalvontasuunnitelman kehittämisestä otetaan mielellään vastaan.

Tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi on henkilökunta varustettu tarpeenmukaisilla työvälineillä ja vaatetuksella (kengät jne.). Tämän lisäksi on huolehdittu siitä, että tarpeelliset vakuutukset ovat voimassa mahdollisten tapaturmien tai vahinkojen sattuessa.

Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen toteutetaan koko henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Jokaisen työntekijän on tuotava riskit sekä vaaratilanteet työnjohdon tietoon. Varmistamme myös, että työvälineet ovat ehjiä ja puhtaita. Työnteon aikana huolehditaan siitä, että työvälineet eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Riskien käsitteleminen

Havaitut epäkohdat käydään asiakkaan ja henkilökunnan kanssa läpi ja pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisäksi mietitään aina, miten jatkossa vastaavat tapahtumat voidaan ehkäistä.

Korjaavat toimenpiteet

Epäkohtiin reagoidaan välittömästi niiden ilmettyä. Asianosaisten kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja mietitään yhdessä mahdollisia toimintatavan muutoksia ja palveluntarpeen uudelleen kartoitusta.

Muutoksista tiedottaminen

Henkilökuntaa ja muita asianosaisia tiedotetaan puhelimitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostilla.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Omavalvontasuunnitelman laatimisen ovat osallistuneet:

 Niina Saar

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa:

Niina Saar, 0451 424470, siivous.ykkonen@siivousykkonen.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta:

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus:

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä yrityksen kotisivulla

www.siivousykkonen.fi

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Palveluntarve kartoitetaan aina ilmaisella tutustumiskäynnillä kohteeseen, jossa arvioidaan palveluntarve yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys avun tarpeesta.

Palvelussuunnitelma

Palvelusuunnitelma laaditan yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. Seuraamme palvelusuunnitelman toteutumista. Henkilökunta perehdytetään jokiaseen asiakaskohteeseen erikseen palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelusopimuksen liitteeksi tule aina työlista, johon on listattu tehtävät työt. Työn suorituksen yhteydessä varmistamme, että kyseiset työt tule suoritettua listauksen mukaisesti. Pyrimme siihen, että samat työntekijät vierailevat asiakkaan kotona.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiallinen, ystävällinen ja kunnioittava kohtelu on jokaisen ihmisen ehdoton oikeus. Teemme työtämme täydellä sydämellämme. Kunnioitamme asiakkaan päätöksiä, itsemääräämisoikeuksia, yksityisyyttä ja noudatamme vaitiolovelvollisuutta. Toimimme aina asiakkaan ehdoilla. Jos havaitsemme epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutusta, johto puuttuu siihen heti ja selvittää tapahtumat kaikkien osapuolten kanssa. Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajalla on ilmoitusvelvollisuus havaitessaan kaltoinkohtelua tai muuta epäasiallista käytöstä asiakkaan lähipiirissä.

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Kaikki asiakaspalaute kerätään talteen riippumatta siitä, miten se on saatu. Palautteet käydään läpi henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa niiden pohjalta kehitetään omavalvontasuunnitelmaa tai asiakkaan palvelusuunnitelmaa.

Reklamaatioihin vastataan tarvittaessa kirjallisella vastauksella mahdollisimman nopeasti. Asiakaspalautetta voidaan ottaa vastaan puhelimitse, sähköpostitse joko henkilökohtaisesti tai kotisivujemme kautta. Palautteet ovat erittäin tärkeitä toiminnan jatkuvan kehittämisen työkaluja. Mahdollinen negatiivinen palaute käsitellään kehitystarpeena ja siihen reagoidaan välittömästi. Positiivinen palaute auttaa jaksamaan työssä ja toimii yrityksen kannustimena.

Asiakkaan oikeusturva

Jos asiakas on tyytymätön saamansa palveluun, hänellä on oikeus saada mahdollinen epäkohta korjattua veloituksetta.

Reklamaatiot ja muistutukset osoitetaan palveluntuottajalle. Ne käsittelee toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mahdolliset ilmoitukset käsitellään välittömästi niiden saavuttua.

Ilmoituksen vastaanottaja:

Niina Saar 045 1424470


6 ASIAKASTURVALLISUUS

Työtehtävissä käytetään asiakkaan välineitä ja laitteita ja työ tehdään asiakkaan kodissa. Yhtiötason turvallisuudesta vastaa toimitusjohtaja.

Varmistamme osaltamme, että kotiympäristö on asiakkaallemme mahdollisimman turvallinen. Jos havaitsemme epäkohdan, niin ilmoitamme siitä välittömästi asiakkaalle. Huolehdimme, että tavarat tulevat siivouksen jälkeen omille tutuille paikoilleen. Asiakkaan avaimista huolehditaan asianmukaisesti. Työntekijät haastatellaan aina kasvotusten ja heidän kanssaan tehdään kirjallinen työsopimus. Koeajan aikana arvioimme työntekijän soveltuvuutta tiimiimme. Henkilökunta perehdytetään huolellisesti jokaiseen kohteeseen sekä työvälineisiin ja toimintatapoihimme. Työskentelyssä noudatetaan aseptista työjärjestystä, käytetään tarvittaessa suojavaatetuksia ja varmistutaan hygieenisestä työskentelystä.

Noudatamme viranomaisten määräyksiä ja suosituksia kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstö

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Rekrytoinnit tehdään aina kasvotusten ja otetaan erityisesti huomioon henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Huolehdimme aina huolellisesti perehdyttämisestä. Perehdytys korostuu entisestään, mikäli palkattavalla työntekijällä ei ole soveltuvaa koulutusta tai riittävää aikaisempaa kokemusta.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Pääsääntöisesti työskentely tapahtuu pareittain. Huolehdimme siitä, että uuden työntekijän työparina on aina kokenut perehdyttäjä. Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajana meillä on ilmoitusvelvollisuus havaitessamme kaltoinkohtelua tai muuta epäasiallista käytöstä asiakkaan lähipiirissä. Mikäli yllä mainittua havaitaan, ilmoittaa henkilöstömme mahdollisista epäkohdista toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja ilmoittaa asioista edelleen viranomaisten suuntaan.

7 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Asiakastietoja säilytetään niille varatussa paikassa, lukitussa kaapissa. Sopimuksia varten on oma kansio, jossa säilytetään niin palvelusopimukset kuin sopimuksiin liittyvät suunnitelmat. Kansio säilytetään lukitussa kaapissa. Sähköinen asiakasrekisteri on laskutusasioita varten ja se on suojattu asianmukaisesti käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Noudatamme kaikessa toiminnassaan vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa.

Henkilötietoja käsitellään tietosuoajaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaseloste kotisivulla: www.siivousykkonen.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Niina Saar, 045 1424470

siivous.ykkonen@siivousykkonen.fi

8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa yrityksen johtaja/yrittäjä

Paikka ja päiväys Espoo 13.01.2023